تيم آموزش و پشتيباني فني دیدگاه رایانه سما مسئوليت اموزش راهبردی و خدمات پس از فروش براي مشتريان را بر عهده دارد. اين تيم خدمات مورد نظر را به دو صورت آنلاين و يا مراجعه به سازمان مشتري ارائه مي‌كند. به طور كلي فعاليت‌هاي تيم پشتيباني اين شرکت به صورت زير دسته‌بندي مي‌شود:

برطرف ساختن مشكلات مشتريان:

پس از استقرار محصول در سازمان مشتري، در صورت بروز مشكل در سيستم تيم پشتيباني فني دیدگاه رایانه سما موظف است در زودترين هنگام براي شناسايي، ريشه‌يابي و برطرف ساختن مشكل اقدام كند. حتي اگر دلايل بروز مشكل ياد شده از محلي به جز عملكرد سيستم‌هاي دیدگاه رایانه سما باشد، تيم پشتيباني دیدگاه رایانه سما مشكل را شناسايي و در برطرف ساختن آن، مشتري را ياري خواهند كرد.

به روز رساني سيستم‌ها:

واحد توليد دیدگاه رایانه سما پيوسته در حال مطالعه، برطرف ساختن مشكلات احتمالي و توسعه‌ي