در حال حاضر با توجه به اینکه محصول اصلی شرکت ، مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای یکپارچه اداری مالی و تشکیلاتی است، و امکان استفاده از آنها بصورت منحصر (جدا از سایر سیستم‌ها)یا چند برنامه مرتبط (یکپارچه با سایر سیستم‌ها)وجود دارد لذا ارائه و استفاده از آنها تبعاً به همراه برخی خدمات مانند موارد ذیل می‌باشد.