پس از طی مراحل شناسایی نیاز و فروش سیستم به مشتریان، تیم استقرار و راه‌اندازی دیدگاه رایانه سما در قالب یک پروژه‌ی زمان‌بندی شده از لحظه‌ی امضای قرارداد تا تحویل نهایی محصول مراحل پیاده‌سازی و استقرار سیستم را در محل مورد نیاز مشتری بر عهده می‌گیرد. فعالیت‌های انجام شده در این بخش عبارت‌اند از:

-1
نیاز سنجی و امکان سنجی استقرار سیستم‌ها
-2
پیشنهاد راهکار به مشتریان
-3
خصوصی سازی سیستم‌ها طبق نیاز و درخواست مشتریان
-4
نصب سیستم ها بر روی سخت افزار سازمان مشتری
-5
آموزش کاربری سیستم‌ها
-6
کنترل و نظارت بر فرایند استقرار سیستم‌ها و تحویل سیستم‌های عملیاتی شده به مشتری
-7
ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار و آموزش رایگان بصورت تخصصی تا راهبری کامل