شرکت دیدگاه رایانه سما در سال 1375 به عنوان یک مجموعه تخصص در شاخه مهندسی نرم‌‌افزار، با گردهم آوردن جمعی از کارشناسان و صاحب نظران، به صورت غیر رسمی، و در قالب تیم تولید نرم‌افزار، فعالیت خود را برای شرکتهای دیگر شروع نمود. باتوجه به گسترش و محبوبیت برنامه‌های تولید شده، جهت حفظ و ارتقاء این جایگاه در بین استفاده کنندگان در سال 1378 شروه به فعالیت به صورت رسمی و مستقل نمود و فعالی تهای خود را گسترش داد و این روند رو به رشد روز به روز افزایش یافته تا اینکه امروزه به عنوان یکی از صاحبنظران در زمینه تولید سیستمهای MIS مطرح و نرم‌افزارهای تولیدی این شرکت در بسیاری از سازمانها، نهادها، ادارات، استانداریها، شهرداریها، شرکتهای بیمه و دیگر ارگانهای دولتی و خصوصی، نصب و در حال اجرا می‌باشد. چشم انداز شرکت برای سالهای آتی تبدیل کامل از MIS به ERP2 می‌باشد. اما در حال حا