شرکت دیدگاه رایانه سما در سال 1375 به عنوان یک مجموعه تخصص در شاخه مهندسی نرم‌‌افزار، با گردهم آوردن جمعی از کارشناسان و صاحب نظران، به صورت غیر رسمی، و در قالب تیم تولید نرم‌افزار، فعالیت خود را برای شرکتهای دیگر شروع نمود. باتوجه به گسترش و محبوبیت برنامه‌های تولید شده، جهت حفظ و ارتقاء این جایگاه در بین استفاده کنندگان در سال 1378 شروه به فعالیت به صورت رسمی و مستقل نمود و فعالی تهای خود را گسترش داد و این روند رو به رشد روز به روز افزایش یافته تا اینکه امروزه به عنوان یکی از صاحبنظران در زمینه تولید سیستمهای MIS مطرح و نرم‌افزارهای تولیدی این شرکت در بسیاری از سازمانها، نهادها، ادارات، استانداریها، شهرداریها، شرکتهای بیمه و دیگر ارگانهای دولتی و خصوصی، نصب و در حال اجرا می‌باشد. چشم انداز شرکت برای سالهای آتی تبدیل کامل از MIS به ERP2 می‌باشد. اما در حال حاضر ضرورت گسترش سیستمهای جامعه مدیریت اطلاع ملموس تر می‌باشد. لذا شرکت دیدگاه رایانه سما قصد دارد تا در آینده‌ای نزدیک قویترین و کاملترین سیستم جامع مدیریت اطلاعات را برای فعالیت صف و ستادی و نهادهای اداری و تولیدی تهیه کند.

زمینه های فعالیت شرکت دیدگاه رایانه سما عبارتند از :
سیاست های مدیریت، فروش و مشتریان (خط مشی شرکت) :